Regulamin

 

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo - Jeździeckiego „Lucky Five Ranch” w Mroczkowie:

Celem działania
Ośrodka jest:
a) nauka i doskonalenie jazdy konnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) organizacja rekreacyjnych rajdów konnych,
c) szkolenie koni,
d) organizacja szkoleń,
e) wypożyczanie krytej ujeżdżalni oraz salki szkoleniowej wraz zapleczem pod potrzeby szkoleń zewnętrznych.I. Regulamin zajęć jeździeckich.
 

 1. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się na ujeżdżalni Ośrodka Jeździeckiego „Lucky Five Ranch” w Mroczkowie  lub w terenie.
 2. Jazdy w Ośrodku prowadzone są przez uprawnionego instruktora, który jest Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej stylu West I lub II stopnia lub posiada inne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.
 3. W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby, które:
  1. nie ważą więcej niż 100 kg,
  2. ukończyły 10 rok życia (dla młodszych przewidujemy oprowadzanki i zajęcia, w których uczestniczyć powinien również rodzic bądź opiekun dziecka),
  3. chcą nauczyć się sztuki jazdy  konnej bez względu na początkowy poziom umiejętności (każdy może się nauczyć :-)),
  4. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do  jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).
 4. Osoby przystępujące do zajęć składają oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz  braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu w postaci jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wraz ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.
 5. Na każde zajęcia należy się umówić z instruktorem na konkretny dzień i godzinę. W przypadku niemożności przybycia na zajęcia termin ten należy odwołać możliwie jak najszybciej nie później jednak niż na 3 godziny przed planowym rozpoczęciem zajęć. Osobie, która pomimo umówienia zajęć i nie stawienia się na nie bez odwołania ich, nie przybędzie na zajęcia instruktor ma prawo odmówić kolejnego terminu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa całkowicie zabronione jest zbliżanie się  i wsiadanie na konie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku zaistnienia podejrzenia iż uczestnik jazdy jest pod wpływem alkoholu, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.
 7. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju tj.:
  1. butach za kostkę (także latem),na twardej podeszwie, najlepiej z płaskim obcasem (ok. 2 cm.),
  2. długich, najlepiej jeździeckich spodniach,
  3. nie krępującej ruchów odzieży górnej,
  4. toczku lub kasku – warunek bezwzględny (istnieje możliwość wypożyczenia kasku).
 8. Wskazana przez instruktora godzina, na która ma przybyć jeździec nie jest godziną rozpoczęcia lekcji,  lecz momentem rozpoczęcia przygotowywania konia do jazdy. Przewidywany czas na przygotowanie  konia to ok. 15 minut w trakcie których należy:
  1. wyprowadzić konia z boksu i uwiązać w wyznaczonym przez instruktora miejscu,
  2. dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
  3. wyczyścić kopyta kopystką,
  4. założyć ogłowie i siodło.
   Wyznaczona godzina przybycia jest momentem rozpoczęcia się zajęć. Spóźnienie się  powoduje skrócenie zajęć, które pomimo, że rozpoczęły się później, skończą się o zaplanowanej godzinie, chyba że spóźnienie zostało zgłoszone instruktorowi i przez niego zaakceptowane.
 9. Wyznaczona godzina przybycia jest momentem rozpoczęcia się zajęć. Spóźnienie się  powoduje skrócenie zajęć, które pomimo, że rozpoczęły się później, skończą się   o zaplanowanej godzinie, chyba że spóźnienie zostało zgłoszone instruktorowi i przez niego zaakceptowane.
 10. Lekcja jazdy konnej może trwać 30, 45 lub 60 minut.
 11. Każda lekcja jazdy konnej składa się z następujących części:
  1. przygotowanie konia,
  2. rozgrzewka konia i jeźdźca,
  3. ćwiczenia przewidziane na daną lekcję,
  4. rozluźnienie jeźdźca i występowanie konia.
 12. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do:
  1. odprowadzenia konia do stanowiska,
  2. rozsiodłania i rozkiełznania konia,
  3. wyczyszczenia kopyt konia,
  4. odstawienia konia do boksu lub na pastwisko,
  5. wymycia wędzidła,
  6. odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
 13. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu, z którego korzystają oraz powierzone im zwierzęta. W przypadku zniszczenia sprzętu są zobowiązani do odkupienia go lub uiszczenia opłaty odpowiadającej jego równowartości.
 14. W ramach szkolenia jeździeckiego obowiązuje następujący cykl kształcenia oraz wymiar czasu jego trwania:
  1. grupa początkujący (p) - 12 h szkolenia
  2. grupa uczeń (u) - 20 h szkolenia
  3. grupa zaawansowany (z) - 20 h szkolenia
   Każdorazowo po zakończeniu szkolenia w grupach "p" i "u" obowiązuje zaliczenie, a po zakończeniu szkolenia w grupie "z" - egzamin.
   Absolwent szkolenia uzyskuje tytuł jeźdźca (j) oraz dyplom i przechodzi do grupy jeździec.
   Zajęcia praktyczne na poziomie „początkujący” odbywają się indywidualnie. Zajęcia praktyczne  w pozostałych grupach mogą odbywać się w grupach max. 3 osobowych. W zajęciach teoretycznych stanowiących część ww. może brać większa ilość osób jednocześnie niezależnie od poziomu w zakresie swojej grupy.
   Adepci poziomu „początkujący” otrzymują swoje książeczki jeździeckie.
   Zaliczenie poziomu „uczeń” uprawnia posiadania popularnej odznaki jeździeckiej.
   Zaliczenie poziomu „zaawansowany” i zakończenie go egzaminem jest równoznaczne z nadaniem brązowej odznaki jeździeckiej (http://www.pzj.pl/), która jest podstawą do korzystania z wielu przywilejów w naszym ośrodku jak również możliwości brania udziału w jeździeckich zawodach sportowych.

 

II. Jeździec w ośrodku  / Bezpieczeństwo.

 

 1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń i wskazówek instruktora.
 2. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie  sprawę z ryzyka jakie niesie nieodpowiedni kontakt z dużym i płochliwymi z natury zwierzęciem,  jakimi są konie. Konie boją się gwałtownych ruchów tj. wymachiwania rąk, gwałtownych krzyków, huków i wszystkiego, co następuje nagle, dlatego też ważnym jest aby na terenie ośrodka panował relatywny spokój. Zachowanie rozsądku i ostrożności jest ważne dla zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.
  Na terenie ośrodka zabronione jest:
  1. podchodzenie do konia od tyłu (widząc, że ktoś do niego podchodzi będzie spokojny),
  2. karmienie koni, chyba że za zgodą i pod okiem instruktora,
  3. bieganie i krzyczenie,
  4. wprowadzanie głośnych bądź niespokojnych psów,
  5. stosowanie wszelkiej formy przemocy wobec koni,
  6. wchodzenie do stajni bez upoważnienia.
 3. Na ujeżdżalni panują następujące zasady:
  1. zajęcia prowadzi instruktor, chyba że jeźdźcy korzystają tylko z wypożyczonej ujeżdżalni na własnych koniach,
  2. jeźdźcy (a nie konie) podejmują decyzję i to oni są za nie odpowiedzialni,
  3. mijający się jeźdźcy mijają się po lewej stronie,
  4. pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem lub wykonujący zadane ćwiczenia,
  5. należy pamiętać aby zachować należyty ład i porządek, oraz dbać o bezpieczeństwo swoje, innych uczestników jazdy oraz koni.
 4. W stajni panują następujące zasady:
  1. W stajni mają prawo przebywać tylko osoby do tego uprawnione,
  2. Będąc uprawnionym do wejścia do stajni należy zachować tam należyty spokój, oraz postępować zgodnie z zakresem uprawnienia (np. w przypadku przygotowania konia do jazdy należy ograniczyć się do czynności z tym celem związanych),
  3. Nie wolno bez pozwolenia karmić koni, otwierać boksów, wchodzić do nich, wypuszczać zwierząt itd.

 

III. Regulamin jazdy w terenie.

 

 1. Instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o przeprowadzeniu jazdy w terenie biorąc pod uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe, jeżeli jeździec sobie takich zajęć życzy.
 2. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w szyku i chodzie wymaganym przez instruktora.
 3. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców a w szczególności instruktora.
 4. Nie wolno jeździć po polach, łąkach i wszelkich uprawach. Jazdy odbywają się głównie po Szlaku Konnym.

 

IV. Postanowienia ogólne.

 

 1. Właściciel Ośrodka jak i instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie  biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz za  zdarzenia losowe (tj. potknięcia się, upadki, zadrapania itd.) Nie ponoszą również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 2. Każdy uczestnik zajęć podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej instruktora. Ubezpieczenie od  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków każdy uczestnik może wykupić we własnym zakresie. 
 3. Wzięcie udziału w zajęciach wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Ośrodka.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2012 roku i obowiązuje do odwołania.
 5. Wszelkie kwestie nie uwzględnione w powyższym regulaminie, a wynikłe w trakcie pracy stadniny po omówieniu z właścicielem oraz kadrą instruktorską znajdą odzwierciedlenie w tym dokumencie.

podpis właściciela

l5r napis x250


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
 2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
 3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
 4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
 5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
 6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
 7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
 8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
 9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia.
 10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

 

 

Regulamin
Korzystania z Domku Noclegowego

I. Zasady wynajmu

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 12:00. Zmianę godzin doby hotelowej można indywidualnie uzgodnić z pracownikami Ośrodka L5R.
 2. Goście domku noclegowego zobowiązani są posiadać ważny dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego bezpośrednio po przyjeździe dokonywany jest meldunek.
 3. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
 4. Zakwaterowanie dzieci do lat 6 jest bezpłatne, dla dzieci w wieku 6-12 lat mamy zniżkę 50%.
 5. W przypadku rezerwacji pobytu prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu przelewem bankowym na konto nr 80 1020 2629 0000 9302 0281 4283 należące do FD Consulting i Usługi Franz Dziwok, Mroczków 14A, 26-120 Bliżyn.
 6. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji podlega pełnemu zwrotowi w wypadku odwołania rezerwacji przez Gościa przynajmniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po upływie tego okresu zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Ośrodek L5R nie zwraca pieniędzy za niewykorzystanie pełnego pobytu.
 8. Przekazanie i oddanie domku  noclegowego następuje w obecności pracownika Ośrodka L5R.
 9. Dopuszczalne jest przyjmowanie gości do godziny 22:00, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z właścicielem/uprawnionym pracownikiem. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych po godz. 22:00, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

 

II. Zasady korzystania z Domku

 1. Goście korzystający z domku noclegowego zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zasad kultury.
 2. Wszelkie ewentualne usterki techniczne zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać pracownikom Ośrodka L5R. Usterki będą na bieżąco usuwane przez personel/specjalistę.
 3. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania a będące na wyposażeniu domku osoby wynajmujące ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 4. Ośrodek L5R nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domku ani poza nim przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 5. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00.
 6. Na terenie Ośrodka L5R prosimy o:
  •          zachowanie niezakłócające spokoju i wypoczynku innych gości,
  •          palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonym miejscu,
  •          korzystanie z mebli będących wyposażeniem wewnętrznym domku wewnątrz, ewentualnie na tarasie i używanie ich tylko i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem,
  •          sprzątanie po sobie, swoich dzieciach ewentualnie przywiezionych ze sobą zwierzętach.
 7. Generalnie akceptujemy małe zwierzęta domowe aczkolwiek są od tej zasady wyjątki. Uprzejmie prosimy w przypadku chęci przywiezienia ze sobą pupila uzyskania zgody na jego pobyt. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce do spania zwierzęcia,  odpowiada materialnie za ewentualne zniszczenia będące wynikiem niedopilnowania zwierzęcia, sprząta po zwierzęciu.
 8. Prosimy o parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub miejscach wskazanych przez pracowników Ośrodka L5R.
 9. W przypadku zgubienia klucza do domku noclegowego, proszę zgłosić się do pracownika Ośrodka L5R w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 10. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku L5R dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 11. W domku noclegowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 606-774-707 lub 608-311-706.
 2. Personel Ośrodka L5R służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.